Over

De TKI SWITCH2SmartGrids

De TKI S2SGs vertegenwoordigt een relatief nieuw gebied in de totale energie markt en heeft banden met vrijwel alle andere thema’s. Smart Grids heeft de laatste jaren een onstuimige ontwikkeling doorgemaakt. Zo hebben zich het afgelopen jaar verschillende consortia gevormd om gezamenlijk proeftuinen voor ‘intelligente netten’ te ontwikkelen en in 2012-2013 te realiseren. SG is een cruciaal thema voor het realiseren van de doelen van het Topteam Energie. SG kan tevens beschouwd worden als de spin in het web van de andere thema’s binnen de Topsector Energie.

S2SGs draagt bij aan alle 6 doelstellingen van Topteam Energie

  1. 20% minder CO2-uitstoot
  2. 14% duurzame energie
  3. Benutting van het potentieel aan energiebesparing
  4. Concurrerende energieprijzen op korte en lange termijn
  5. Een versterkte positie van Nederland in essentiële sectoren
  6. Sneller meer concurrerend maken van duurzame energieopties

S2SGs levert allereerst een bijdrage aan de eerste, de tweede, de vierde, en – indirect – aan de zesde doelstelling. Grootschalige toepassing van duurzame energiebronnen en de implementatie van honderdduizenden, of zelfs miljoenen elektrische auto’s – en de kosteneffectieve inpassing in de energie-infrastructuur en in de energiemarkt – is alleen mogelijk door SG. Zonder SG leiden deze ontwikkelingen tot grotere fluctuaties in aanbod respectievelijk vraag naar energie waardoor grotere prijsfluctuaties ontstaan en hogere onbalansprijzen in de energiemarkt. En zonder SG zijn daardoor ook investeringen in verzwaring van de energie-infrastructuur nodig.

Door de introductie van ICT in het energiesysteem ontstaan meer mogelijkheden voor het balanceren van vraag en aanbod en kan de energie-infrastructuur kosteneffectief worden ontworpen en beheerd. Het traditionele model dat volledig gebaseerd is op vraagsturing kan nu aangevuld worden door aanbodsturing. Tevens is daardoor een geringere investering nodig in conventionele energiecentrales, een beter gebruik van deze centrales en een efficiënter gebruik van de energienetten. Dit leidt tot minder CO2-emissie, meer concurrerende prijzen en het aantrekkelijker maken van (meer) duurzame energie.

De TKI S2SG levert daarnaast een bijdrage aan de derde doelstelling. De inzet van ICT maakt het ook mogelijk directe feedback over het energiegebruik te verstrekken aan eindgebruikers. Dit leidt tot een groter bewustzijn van dit gebruik, wat volgens verschillende internationale studies leidt tot 3-10% energiebesparing. En dat leidt eveneens tot minder CO2-uitstoot en lagere kosten voor energie.

Tot slot levert SG een bijdrage aan de vijfde doelstelling. Er is een enorm potentieel voor SG, al is het een complex thema met vele stakeholders. Nederland is één van de voorlopers in het onderzoek en heeft zich een goede uitgangspositie verworven, mede dankzij de activiteiten van de Taskforce Intelligente Netten die het toenmalige ministerie van Economische Zaken in 2010 heeft ingesteld. Ook de eerder genoemde veelheid aan initiatieven en proeftuinen bieden een aantrekkelijk perspectief voor bedrijven en kennisinstellingen. Dit geldt vooral voor partijen in de ICT sector en consumentenelektronica die zowel aan de thuismarkt maar, dankzij ervaringen uit de proeftuinen, ook op de internationale markt hun producten en diensten zullen aanbieden. Dat leidt tot een versterking van de Nederlandse positie, zowel voor de kennisinstellingen als voor het bedrijfsleven: meer omzet en meer banen. In het innovatiecontract dat opgesteld is voor Smart Grids zijn vele voorbeelden te vinden van succesvolle projecten op dit gebied.

Kortom, alleen maar investeren in centrale energieopwekking in Nederland is vergelijkbaar met investeren in vaste telefonie terwijl de hele wereld overschakelt op mobiele telefonie.

Back to Top